Κάθε δέντρο έχει τη δική του ταυτότητα

[ Ελένη Κόλια / Ήπειρος / 24.05.15 ]

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσπάθεια καταβάλλει το ΤΕΙ Ηπείρου για την καταγραφή των δέντρων, κυρίως του αστικού ιστού, το είδος, το μέγεθος, την ανάπτυξη αλλά και τις ασθένειες που τα απειλούν. Το ερευνητικό έργο «URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου» επικεντρώνεται στη μελέτη και καταγραφή της αστικής βλάστησης.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μελέτη των επιλεγέντων αστικών δενδροστοιχιών των τεσσάρων Δήμων της Ηπείρου κατά την οποία γίνεται αποτύπωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας στον τομέα του Urban Foresting, με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των νέων ΤΠΕ.  Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα στην οποία φιλοξενούνται όλα τα στοιχεία της έρευνας αλλά δίνεται και η δυνατότητα στους επισκέπτες να έχουν άμεση πληροφόρηση και παρέμβαση στην κατεύθυνση της σωστής διαχείρισης του αστικού και περιαστικού πρασίνου. Το urbantreemanagement.teiep.gr είναι ένα Ηλεκτρονικό Μητρώο Δέντρων. Έχει σαν στόχο τη δημιουργία βάσης δεδομένων με κατάλληλα προγράμματα αποτύπωσης και παρακολούθησης των δέντρων στον αστικό ιστό ώστε να καταρτιστούν μητρώα μητρώα δέντρων για την καλύτερη διαχείρισή τους. Το σύστημα αυτό θα λειτουργήσει σαν ασπίδα προστασίας για το αστικό πράσινο, καθώς θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που αφορούν κάθε δέντρο ξεχωριστά, από το ακριβές σημείο όπου αυτό βρίσκεται μέχρι το ύψος ή και παρατηρήσεις που αφορούν τον ενδεδειγμένο τρόπο περιποίησής του. Η κατάρτιση του μητρώου θα περιλαμβάνει μόνιμα στοιχεία των δέντρων όπως είδος, θέση και διαθέσιμο αυξητικό χώρο καθώς και μεταβαλλόμενα στοιχεία. Επίσης στοιχεία αξιολόγησης των δέντρων, όπως ζωτικότητα, υγεία, σταθερότητα, προβλήματα κορμού, κόμης και ριζών και ασθένειες που προκύπτουν από μύκητες και έντομα. Έτσι γίνεται εκτίμηση της κατάστασης κάθε δέντρου και προτείνονται τα απαραίτητα κάθε φορά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη συντήρηση και λειτουργία των χώρων πρασίνου. Στο συγκεκριμένο σύστημα υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα  8.192 δέντρα στους 4 Δήμους της Ηπείρου, τα περισσότερα από αυτά είναι λιγούστρα, σφενδάμια, πλατανοειδή και φιλύρες.