Ιστορία: Η καταστροφή των Κωστακιών το 1897

[ ARTI news / Ήπειρος / 13.09.20 ]

Για τα εγκλήματα Οθωμανών στρατιωτών στους Κωστακιούς και άλλα χωριά της Άρτας το 1897, διαβάζουμε στην εφημερίδα "Σωτηρία" (Μάιος 1897*):

"Ως επληροφορήθημεν μετά την συνομολόγησιν της ανακωχής, τα Τουρκικά της ’Ηπείρου στρατεύματα, αφού κατέστρεψαν σχεδόν όλα τα πλούσια ελληνικά χωρία της ’Ηπείρου, προέβησαν και εις την έξ ολοκλήρου καταστροφήν του πλουσίου εις ελαιώνας κάμπου της 'Αρτης εκ του οποίου άλλα μεν δένδρα κατέστρεψαν δια πυρκαΐάς άλλα δε απέκοψαν. Aι εντεύθεν εις τους κατοίκους της Άρτης προξενηθείσαι ζημίαι υπολογίζονται ως αρκετά σημαντικαί".

Κωστακιοί

Στην ίδια εφημερίδα "Σωτηρία" που κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου 1897 (αριθμός φύλλου 78) και υπό τον τίτλο "Αίσχη των Τούρκων εν Ηπείρω" διαβάζουμε: "Κατά τηλεγράφημα εξ Άρτης προς την κυβέρνησην μανθάνομεν...":

"Οι Τούρκοι στρατιώται Ασισιανοί και εξ Αδριανουπόλεως ελθόντες και εις χωρίον Κωστάκη(σ.σ. εννοεί Κωστακιοί ή Κωστάκιοϊ) ημίσειαν ώραν απέχον γεφύρας Αράχθου διέπραξαν φρικώδη και ανεκδιήγητα τερατουργήματα, βία ησέλγησαν επί 19ετούς Αγγελικής Πιτσελή και επί 50ετούς Μαρίας Γ. Χήρας και επί παίδων Γ. Γκολέμπα, Δ. Λουκα, Β. Βούκα, Β.Β. Παντελά. Χθες πάλιν επετέθησαν κατ' απομενουσών εν χωρίω 20 γυναικών, αίτινες απέφυγαν ατίμωσιν διότι αντισταθέντων ανδρών εύρον ευκαιρίαν, καίτοι διωκόμεναι να κρυβώσιν εις ελώδη μέρη(σ.σ. κατέφυγαν στο βάλτο). Εκ τοιαύτης αποτυχίας, οργή θηρίων εστράφη κατ’ αντισταθέντων ους δεινώς εκακοποίησαν εξ ων Κούτσικας και Β. Παπαδημητρίου διατρέχουσιν έσχατον κίνδυνον.

Διέρρηξαν θύρας ναών αγίου Γεωργίου και Νικολάου(σ.σ. είναι εκκλησίες στους Κωστακιούς) και αφού εσύλησαν αυτούς ίθραυσαν αγίας εικόνας και εβεβήλωσαν ιερά θυσιαστήρια διά περιττωμάτων. Διήρπασαν άπαντα ζωα και παν ότι περιείχε εν τις οικίαις πλησίων χωρίων, τριων τετάρτων απεχώντων. Εντευθεν δέκα ομοια ανθρωπόμορφα τέρατα ητίμασαν μόνην εκεί ευρισκομένην γυναίκα 15ετή παρθένον γυναικαδέλφην Δ. Σακογιάννη υπό ομματα 70ετούς πατρός της δαρέντος ανηλεώς προηγουμένως καί δεθεντος. Αμφότεροι διατρέχουσιν έσχατον κίνδυνον.

Δύο γυναίκες εκ Λελόβου (Θεσπρωτικό) έν θέσει Μαύρη εφόνευσαν αφού ητίμασαν τρεις νέους έκ Μετοχιού, ζεύξασαι εκ Σκάρας και δι αυτών μετενεγκούσαι εκ Στρεβίνας (Καμπή) εις Φιλιππιάδα αροβόσιτον, ον διήρπασαν.

Εν συνόλω δε καθ’ έκάστην πανταχόθεν καταγγέλλονται βεβηλώσεις ιερών ναών καί εικόνων, διαρπαγαί, ατιμώσεις παρθένων και παίδων. Παντού τελεία ερήμωσις και καταστροφή, τελούμενη υπό όμμα και διαταγάς αξιωματικού".

 

Πληροφορίες από © Ta Nea tis Mikrospilias 24

*Το χωριό «Κωστάκη» είναι προφανώς οι «Κωστακιοί» που προήλθε από το «Κωστάκιοϊ», δηλαδή «το χωριό του Κώστα».

**Το φύλλο της 24ης Μαΐου 1897 της εφημερίδας "Σωτηρία" δεν υπάρχει στον ψηφιοποιημένο Τύπο της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Τα παρατεθέντα αποσπάσματα είναι από το φύλλο με αριθμό 78 της εφημερίδας αυτής και με ημερομηνία 27 Μαΐου 1897.

***Η φωτογραφία του Γεφυριού της Άρτας χρονολογείται από το 1897, όταν συνέβη ο ελληνο-τουρκικός πόλεμος και τα γεγονότα στον τουρκοκρατούμενο μέχρι το 1912 κάμπο της Άρτας, στα χωριά του οποίου διαρπάχθηκαν οι βαρβαρότητες. 

ΓΧΠ